dnes je 15.7.2024

Input:

HOSPODAŘENÍ S FONDEM

4.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
HOSPODAŘENÍ S FONDEM

Ing. Eliška Hryzláková

Pravidla pro čerpání fondu

Peněžní prostředky, které byly vedeny na účtu FKSP přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí podle zákona (č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona).

Použití fondu kulturních a sociálních potřeb stanoví právní předpis, kolektivní smlouva, kolektivní dohoda nebo vnitřní předpis.

Pravidla pro čerpání fondu musí být v písemné formě a zaměstnanci s nimi musí být prokazatelně seznámeni. V pravidlech pro čerpání se u každého plnění stanoví:

 • která z plnění a činností bude poskytovat,

 • kterým osobám bude konkrétní plnění určeno (uvést konkrétní okruh osob, které se na plnění budou podílet),

 • konkrétní výši každého příspěvku z fondu,

 • další podmínky (za jakých podmínek bude z fondu přispívat, jak často apod.).

Pravidla pro čerpání v písemné formě nabývají účinnost dnem vydání a mohou mít platnost několik let. Vznikne-li v průběhu platnosti pravidel potřeba jejich změny, pak se okruh doposud poskytovaných plnění po dohodě se zaměstnanci zúží nebo rozšíří v dodatku, ale ne zpětně!

Plnění nebo činnost za cenu sníženou o příspěvek z fondu lze poskytnout:

 • zaměstnancům v pracovním poměru,

 • státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,

 • příslušníkům ve služebním poměru,

 • soudcům,

 • důchodcům, kteří při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizace,

a jejich

 • manželům/manželkám,

 • partnerům/partnerkám,

 • druhům/družkám,

 • nezaopatřeným dětem: tj. vlastním dětem, dětem svěřených do pěstounské nebo poručnické péče a dětem svěřených soudem do péče zaměstnance (dále jen "rodinný příslušník"). Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle do 26 let věku dítěte, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Plnění z fondu nelze poskytnout rodičům zaměstnanců nebo jejich vnukům. Nejedná se o rodinné příslušníky.

Rozpočet fondu

Organizace si nejdříve vypracuje vlastní pravidla pro čerpání fondu buď v kolektivní smlouvě (pokud v organizaci působí odbory), v kolektivní dohodě (vztahuje se pouze na státní zaměstnance, kteří podléhají zákonu o státní službě) nebo je vydává ředitel organizace formou vnitřní směrnice. Na základě vytvořených pravidel pro čerpání fondu pak organizace sestavuje rozpočet fondu pro daný kalendářní rok.

Rozpočet fondu se skládá z příjmové a výdajové části, musí být v souladu s pravidly pro čerpání fondu a je vždy vyrovnaný.

Příjmovou část rozpočtu tvoří:

 • zůstatek finančních prostředků fondu na bankovním účtě a v pokladně fondu k 1.1.,

 • plánovaný základní příděl do fondu za běžný kalendářní rok,

 • další příjmy, například peněžní a jiné dary nebo příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu (pouze u PO zřízené ÚSC),

 • předpokládané splátky zápůjček v daném kalendářním roce,

 • náhrady škod a pojistná plnění vztahující se k majetku pořízenému z fondu,

 • plánovaný nerozdělený zůstatek fondu pro neočekávané výdaje.

Výdajová část rozpočtu fondu:

 • vychází z

Nahrávám...
Nahrávám...