dnes je 18.5.2024

Input:

Poskytnutí darů

29.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13
Poskytnutí darů

Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek

Z fondu může organizace poskytnout věcné nebo finanční dary svým zaměstnancům nebo jiným fyzickým osobám, případně jiným příspěvkovým organizacím pouze na území České republiky. Celková výše darů zaměstnancům organizace je limitována 15 % ze základního přídělu do fondu,  zatímco na dary jiným osobám a jiným příspěvkovým organizacím se toto omezení nevztahuje. Výše věcného nebo finančního daru jednotlivci není ve vyhlášce uvedena. Rozsah darů, okruh osob, kterým se dary poskytují, jejich výši a formu si organizace upraví ve svých pravidlech pro čerpání fondu v souladu se zněním vyhlášky o FKSP.  Celková částka, která bude použita na tyto dary, musí být  kryta finančními prostředky fondu a musí být v souladu se schváleným rozpočtem fondu pro příslušný rok.

Svým zaměstnancům tak může příspěvková organizace poskytovat věcné a finanční dary podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb.:

  • Za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Musí jít o aktivity, které nesouvisejí s plněním úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy zaměstnance, například to může být dobrovolná celoroční aktivita ve prospěch zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, důchodců, ve prospěch dětí a mládeže nad rámec vyučovacích povinností učitelů apod. Může se jednat o bezpříspěvkové dárcovství krve, organizování kulturních nebo sportovních aktivit, zajišťování údržby sportovního vybavení pořízeného z fondu, které je vypůjčováno zaměstnancům apod. Dar lze poskytnout i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům. Může se jednat například o dar osobě, která:

    1. pomáhala v organizaci likvidovat škody po povodních,
    2. zajišťovala pro příspěvkovou organizaci výstavy výrobků, které byly vyrobeny zdravotně postiženými dětmi, bez nároku na finanční odměnu,
    3. věnovala se celoročně dětem zaměstnanců a pořádala pro ně různá sportovní utkání apod.
  • Při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele, do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na

Nahrávám...
Nahrávám...