dnes je 22.7.2024

Input:

110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů

č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů
ZÁKON
ze dne 12. března 2019
o zpracování osobních údajů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.
§ 2
Působnost zákona
Tento zákon upravuje
a)  zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792) ,
b)  zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech,
c)  zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky,
d)  další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a
e)  postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad”).
§ 3
Subjekt údajů
Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
HLAVA II
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 4
Působnost
(1)  Ustanovení této hlavy se použijí při zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
(2)  Ustanovení této hlavy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 se použijí i při zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence, a při zpracování osobních údajů, které probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností,
a)  při výkonu činností, které nespadají do oblasti působnosti práva Evropské unie nebo do působnosti hlavy III nebo IV, nebo
b)  při výkonu činností, které spadají do oblasti působnosti hlavy V kapitoly 2 Smlouvy o Evropské unii.
§ 5
Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění
a)  povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, nebo
b)  úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
§ 6
Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů
(1)  Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, správce není povinen při zajišťování chráněného zájmu posuzovat před zpracováním osobních údajů k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny, slučitelnost těchto účelů, je-li toto zpracování nezbytné a přiměřené pro splnění
a)  povinnosti, která je správci uložena, nebo
b)  úkolu ve veřejném zájmu stanoveného právním předpisem nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
(2)  Chráněným zájmem podle odstavce 1 se rozumí
a)  obranné nebo bezpečnostní zájmy České
Nahrávám...
Nahrávám...