dnes je 15.7.2024

Input:

256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění účinném k 1.9.2022

č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění účinném k 1.9.2022
ZÁKON
ze dne 8. srpna 2013
o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 22 odst. 1 a § 27
139/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 23 odst. 1 písm. a)
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 32
106/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 2
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 7, § 52 odst. 4 písm. b) a c) a § 60
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 23 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění ustanovení části čtvrté
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 2 písm. a)
163/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 23 odst. 1
481/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 23, § 35, § 40, § 45 a § 62
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 32
371/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 23 odst. 2 písm. k)
240/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 22 a § 23
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Katastr nemovitostí
(1)  Katastr nemovitostí (dále jen „katastr”) je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost”) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.
(2)  Katastr je zdrojem informací, které slouží
a)  k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické,
b)  pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným v písmenu a).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků,
b)  parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem,
c)  stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
d)  pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,
e)  geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině,
f)  polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím,
g)  výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku,
h)  katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí,
i)  katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků,
j)  geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací,
k)  identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v
Nahrávám...
Nahrávám...