dnes je 24.6.2024

Input:

274/2011 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 274/2011 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2011
o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
418/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 30 novelizačních bodů
476/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 23; nové přechodné ustanovení
Česká národní banka stanoví podle § 35 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů k provedení § 7 odst. 7, § 8 odst. 3, § 10 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 14, § 17 odst. 1, § 18 odst. 2, § 21 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 33 odst. 7:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  počty tuzemských bankovek a mincí v souvislosti s požadavkem na jejich balení a způsob jejich balení (§ 7 odst. 7 zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon”),
b)  standardy zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 7 odst. 7 zákona),
c)  popis míry opotřebení a poškození tuzemských bankovek a mincí nevhodných pro další oběh a způsob jejich předávání České národní bance (§ 8 odst. 3 zákona),
d)  postup při zadržování podezřelých bankovek a mincí a nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí, náležitosti potvrzení o jejich zadržení a postup při jejich předávání České národní bance (§ 9 odst. 3 a § 12 odst. 6 zákona),
e)  rozsah specifikace transakce provedené neanonymním zařízením (§ 11 odst. 3 zákona),
f)  postup při výměně tuzemských bankovek, které nejsou celé nebo celistvé (§ 10 odst. 5 zákona),
g)  podmínky, za kterých lze zhotovit nebo prodat reprodukce tuzemských nebo cizozemských bankovek nebo mincí a předměty úpravou je napodobující (§ 14 zákona),
h)  vzor formuláře žádosti o povolení ke zpracování tuzemských bankovek a mincí a obsah jeho příloh, vzor formuláře oznámení změny a obsah jeho příloh (§ 17 odst. 1, § 18 odst. 2 zákona),
i)  způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém úvěrové instituce provádějící pokladní operace a zpracovatele tuzemských bankovek a mincí v oblasti zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 21 odst. 5 zákona),
j)  rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací o místech, v nichž zpracování tuzemských bankovek a mincí probíhá, o zařízeních používaných pro zpracování tuzemských bankovek a mincí, o změnách těchto zařízení a o zpracování tuzemských bankovek a mincí (§ 23 odst. 3 zákona),
k)  druhy a náplň kurzů, obsah závěrečných testů, organizační a technické předpoklady pro pořádání kurzů pověřenou osobou a náležitosti osvědčení (§ 33 odst. 7 zákona).
ČÁST DRUHÁ
ZPŮSOBY BALENÍ TUZEMSKÝCH BANKOVEK A MINCÍ
§ 2
(1)  Při předávání tuzemských bankovek a mincí České národní bance nebo úvěrové instituci provádějící pokladní operace se použijí postupy stanovené ve smlouvě uzavřené mezi plátcem a Českou národní bankou nebo úvěrovou institucí. Není-li takovéto smlouvy, použijí se postupy uvedené v odstavcích 2 až 4.
(2)  Přesahuje-li množství předávaných tuzemských bankovek téže nominální hodnoty 100 kusů, sdružuje je plátce způsobem nepoškozujícím bankovky po 100 kusech do balíčků. Přesahuje-li množství předávaných
Nahrávám...
Nahrávám...