dnes je 29.2.2024

Input:

312/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023

č. 312/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
VYHLÁŠKA
ze dne 6. října 2022,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 písm. a) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl. I
Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb., vyhlášky č. 610/2020 Sb. a vyhlášky č. 358/2021 Sb., se mění takto:
1. Úvodní věta zní:
„Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb., a podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:”.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.” nahrazuje větami „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.”.
3. V příloze č. 1 části III písmenu A. se řádek s přídavným kódem R008 zrušuje.
4. V příloze č. 1 části III písmenu A. u přídavného kódu R017 se slovo „zákona” nahrazuje slovy „k zákonu”.
5. V příloze č. 1 části IV se řádek s kódem 95ZP a řádek s kódem 9N01 zrušují.
6. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 06B zrušuje.
7. V příloze č. 1 části V u kódu 08B se slova „náhradních výrobků” nahrazují slovy „náhradních produktů”.
8. V příloze č. 1 části V se řádek s kódem 07C zrušuje.
9. V příloze č. 1 části V u kódu 11C a kódu 12C se text „písm. c)” nahrazuje textem „písm. b)”.
10. V příloze č. 1 části V u kódu 16C se text „54NR1186” nahrazuje textem „54 NR1186”.
11. V příloze č. 1 části V u kódu 39C se text „§ 71f” nahrazuje textem „§ 71 odst. 2 písm. j) bod 6”.
12. V příloze č. 1 části V u kódu 01F se slovo „dovozního” zrušuje.
13. V příloze č. 1 části V u kódu 01F, kódu 02F, kódu 03F a kódu 070 se číslo „5” nahrazuje číslem „6”.
14. V příloze č. 1 části V u kódu 21F a kódu 22F se text „písm. f)” nahrazuje textem „písm. e)”.
15. V příloze č. 1 části V u kódu 0M0 se číslo „6” nahrazuje číslem „7”.
16. V příloze č. 1 části V u kódu 0N0 se text „písm. g)” nahrazuje textem „písm. f)” a slova „a dovoz elektřiny” se nahrazují slovy „ , elektřiny, tepla nebo chladu”.
17. V příloze č. 1 části V u kódu 0Z0 se číslo „4” nahrazuje číslem „5”.
18. V příloze č. 1 části V u kódu 3F3, kódu 3G3 a kódu 3H4 se slovo „úplné” zrušuje.
19. V příloze č. 1 části V se
Nahrávám...
Nahrávám...