dnes je 24.2.2024

Input:

403/2022 Sb., Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí, ve znění účinném k 31.12.2023

č. 403/2022 Sb., Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí, ve znění účinném k 31.12.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2022
o zveřejňování soudních rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
382/2023 Sb.
(k 31.12.2023)
mění § 10
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 118a odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 218/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.
ČÁST DRUHÁ
KATEGORIE ZVEŘEJŇOVANÝCH PRAVOMOCNÝCH ROZHODNUTÍ SOUDŮ, ROZSAH, VE KTERÉM JSOU ROZHODNUTÍ ZVEŘEJŇOVÁNA, A POSTUP PŘI JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ
Kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí soudů
§ 2
(1) Okresní, krajské a vrchní soudy zveřejňují pravomocná rozhodnutí ve věci samé v agendách uvedených
a) v příloze č. 1 k této vyhlášce a
b) v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 se zveřejňují včetně opravných usnesení, která se k těmto rozhodnutím vztahují, ledaže se oprava týká pouze údajů pseudonymizovaných podle § 3 a 4 této vyhlášky.
(3) Nezveřejňují se platební rozkazy, elektronické platební rozkazy, evropské platební rozkazy, směnečné a šekové platební rozkazy, rozhodnutí neobsahující v souladu s příslušnými procesními předpisy odůvodnění s výjimkou trestních příkazů, rozsudky pro uznání, rozsudky pro zmeškání, rozhodnutí o schválení smíru, rozhodnutí ve věcech rozvodu manželství bez zjišťování příčin rozvratu a rozhodnutí podle § 157 odst. 4 občanského soudního řádu.
Rozsah, ve kterém jsou pravomocná rozhodnutí soudů zveřejňována
§ 3
Pseudonymizace
(1) Pravomocná rozhodnutí soudů se zveřejňují v plném rozsahu vyjma údajů, které podléhají pseudonymizaci.
(2) Pseudonymizaci je třeba provést tak, aby z textu zveřejňovaného rozhodnutí nebylo možné identifikovat konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu a orgán veřejné moci.
(3) Pseudonymizace se provádí prostřednictvím k tomu určeného informačního systému, který automaticky navrhne k nahrazení obecným pojmem výchozí údaje podléhající pseudonymizaci. Následně odpovědná osoba podle § 6 provede kontrolu rozhodnutí tak, aby byly z rozhodnutí odstraněny v plném rozsahu údaje podle § 4 této vyhlášky.
§ 4
Rozsah údajů podléhajících pseudonymizaci
(1) Pseudonymizaci údajů o fyzické osobě podléhají tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby,
b) adresa místa trvalého pobytu a adresa místa bydliště fyzické osoby,
c) datum narození fyzické osoby,
d) rodné číslo fyzické osoby,
e) akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby,
f) obchodní firma,
g) identifikační číslo fyzické osoby,
h) daňové identifikační číslo fyzické osoby,
i) číslo účtu fyzické osoby,
j) kód platebního styku vedený podle zákona o České národní bance v souladu s pravidly mezinárodní standardizace a klientské číslo banky,
k) variabilní symbol,
l) číslo dokladu prokazujícího totožnost fyzické osoby,
m) identifikátor datové schránky,
n) telefonní číslo,
o) identifikátor, který se používá u internetových protokolů
Nahrávám...
Nahrávám...